حافظه رادین

٢-٣ هفته پیش که خونه مامانم بودیم و خانم داییم هم اونجا بود کتاب حسنی و که رادین خیلی بهش توجه ای نداره رو براش خوند .امروز تا خانم داییم ازراه رسید و نشست رادین دویید و رفت کتاب حسنی و پیدا کرد و آورد و داد دست خانم داییم تا براش بخونه تعجبقلب

فردا صبح تو مهد قراره با سفره هفت سین عکس بگیرن .پارسال عید نی نی من سه ماهش بود

 

/ 2 نظر / 9 بازدید