گسترش دایره لغات

این هفته :کی به همراه چرخش مچ یعنی کلید

نی نی/ دِدِ یعنی بده / آبه /آبده (یعنی آب بده)

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
مامی

به مامانش رفته این زبون ریختناش[قلب]

اشی بهرو

کلید می خواد چی کار این پسر من ؟![خوشمزه]