وروجک

کلمات جدید :

اوتور=موتور

آنوم=خانوم

انونه(به کسر الف)=هندونه

آقا=خدا رو شکر دیگه همه آقا ها بابا نیستند

تشود(به فتح ب )=تموم شد

این روزها کارتون اتوبوسهای شلوغ هد DVD را سایید

شهربازیهای تهران 3 روز در هفته با ما قرارداد دارند

بازیهای مثل اسبهای سکه ای دیگر جذابیتی ندارد و جایشان را به صندلی پرنده و آبشار و کشتی صبا سپرده اند

/ 1 نظر / 15 بازدید